ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами трудового колективу                                                                           Рішенням педради від 30.08.2021 р.

ЛМВ ім. В.Стуса ЛМР                                                                                        ЛМВ ім. В.Стуса ЛМР

Протокол №                                                                                                       Протокол № 7

Голова ПК ліцею  _________Лісіцина О.М.                                                     Директор ліцею__________ Уралова С.А.

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО  РОЗПОРЯДКУ

для працівників Ліцею міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. Відповідно до конституції  України  громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право  на вибір, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та урахуванням суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується  методами переконання  та заохочення  до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1. Правила внутрішнього розпорядку ліцею (далі Правила) складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України.
 2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників ліцею, передбачених нормами, які  встановлюють внутрішній розпорядок в ліцеї. Правила затверджуються трудовим колективом за поданням директора ліцею і профспілкового комітету.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор ліцею в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством  і Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ  ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ

 1. Працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі згідно чинного законодавства.
 2. При прийнятті на роботу працівник повинен подати: трудову книжку, паспорт, ідентифікаційний номер, диплом, або інший документ про освіту чи професійну підготовку, військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України – військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, посвідчення), копії яких завіряються директором ліцею і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в ліцеї.

7, Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог  до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII.

 1. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 2. Прийняття на роботу педагогічних працівників  оформляється наказом  директора ліцею. Працівник ознайомлюється з наказом під розписку.
 3. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки  ведуться за основним місцем роботи. На працівників, які працюють в умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є  основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом  проводиться за бажанням працівника.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

Трудові книжки зберігаються у ліцеї як документ суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається  на директора ліцею.

 1. Приймаючи працівника, або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор ліцею зобов’язаний під розписку:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги  і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами та колективним договором;

в) визначити працівникові  робоче місце, забезпечити його необхідними  для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника  з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним  органу  допускається у випадках передбачених  чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних  працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи  може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення  педагогічних працівників  за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату  працівників здійснюється  у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору з працівниками оформляється наказом директора ліцею.
 2. Відділ освіти або директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Запис у трудовій книжці  про причини звільнення повинні проводитися у відповідності  з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ

 1. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою,

– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм  навчання, організацій та установ, які здійснюють  підвищення  кваліфікації і перепідготовку.

 1. Працівники ліцею зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту ліцею і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б)  виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна ліцею.

Працівники ліцею в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності до чинного законодавства.

 1. Педагогічні працівники ліцею повинні :

а) забезпечити умови для засвоєння учнями  навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б) настановленнями та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно – національних, духовних,  історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди, між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

е) захищати дітей, молодь  від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам:

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

 1. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Визначається посадовими інструкціями і положенням затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно – кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами ліцею та умовами  контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ.

 1. Адміністрація ліцею зобов’язана:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення  навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ліцею, відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально – виховний процес, впроваджувати в практику, кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на покращення роботи закладу освіти;

г) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестації, правове і професійне навчання як у ліцеї, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати трудові угоди з питання прийому на роботу допоміжного персоналу;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) видавати заробітну плату педагогічним та  іншим працівникам школи  у встановлені строки, надавати відпустки всім працівникам ліцею  відповідно до графіку відпусток;

ж) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці,  необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно  використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

і) організовувати харчування учнів і працівників ліцею;

ї) своєчасно подавати відділу освіти встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально – виховного закладу;

к) забезпечувати належне утримання приміщення: опалення, освітлення, вентиляції, обладнання,  створювати належні умови для зберігання верхнього одягу, працівників ліцею, учнів.

 

 1. V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 2. Для працівників установлюється:

А) П’ятиденний робочий тиждень з двома  вихідними днями.

В межах робочого дня педагогічні працівники ліцею повинні нести всі види навчально – методичної та науково – дослідницької роботи відповідно до посади, навчального  плану.

Б) Для допоміжного персоналу:

–  прибиральниці по графіку, але не менше 40 годин в тиждень;

– завідувач бібліотекою, бібліотекар – 40 годин в тиждень,

– секретар – 40 годин в тиждень;

– лаборант – 20 годин в тиждень;

– охоронці – за графіком, але не менше 40 годин в тиждень;

 

 1. При відсутності педагога або іншого працівника ліцею директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
 2. Надурочна робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

 1. Директор залучає педагогічних працівників до чергування по школі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор  за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється  залучати до чергування и у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки які мають дітей – інвалідів або дітей віком  від трьох до  чотирнадцяти років не можуть залучатись до чергування у вихідні  і святкові дні без їх згоди.

 1. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує  їх навчального навантаження до початку канікул.
 2. Робота органів самоврядування школи регламентується Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений Кабінетом Міністрів України та Статутом.
 3. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору ліцею  оформляється наказом відділу освіти, а іншим  працівникам – наказом по школі. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менша шести днів для дорослих і дванадцяти  днів для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам  молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку.

 1. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд  розклад занять  і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

 1. Забороняється в робочий час :

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників ліцею від виконання  професійних обов’язків, а також  учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів  не пов’язаних із процесом навчання, за винятком  випадків, передбачених чинним законодавством.

 

.  ЗАОХОЧЕННЯ  ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

 1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою, преміювання.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження  державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів ліцею. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі  (розпорядженні), доводиться до відома  всього колективу ліцею і заноситься до трудової книжки працівника.

 

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 1. за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення  може бути застосоване відповідно до  п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються: до педагогічних працівників відділом освіти за поданням директора ліцею, до обслуговуючого персоналу – директором ліцею.
 2. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути представлені до дисциплінарного стягнення без попередньої згоди профкому.

До застосування дисциплінарного стягнення  директор повинен отримати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення  складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються відділом освіти або директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного  місяця  від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 2. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
 3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення  працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж  проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення  може бути знято до закінчення одного року. Протягом дії стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Відділ освіти або директор ліцею має право замість накладання  дисциплінарного стягнення  передати питання про порушення  трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.